Algemene Voorwaarden - Shop
Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden {bedrijfsnaam}

Ten behoeve van de reiki cursussen gegeven door {bedrijfsnaam}

artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus overeenkomst tussen {bedrijfsnaam} en degene die van de diensten van {bedrijfsnaam} gebruikt maakt, hierna te noemen "Cursist".

2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet, die niet in deze algemene voorwaarden voorzien is, dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.

artikel 2. Aansprakelijkheid

{bedrijfsnaam} aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, die in of voor de cursus locatie plaatsvinden, noch voor vermissingen of beschadigingen van eigendommen van Cursist of van derden.

artikel 3. Registratiekosten

Registratiekosten zijn er voor de administratieve afhandeling van je cursus registratie en kunnen niet worden geretourneerd.

artikel 4. Annulering

1. Annuleringskosten tot 5 dagen voor aanvang cursus: Kosteloos.


2. Annuleringskosten tussen 5 dagen en 24 uur voor aanvang cursus: €50,-


3. Annuleringskosten binnen 24 uur voor aanvang cursus: Het cursusbedrag.

In alle gevallen kunnen de registratiekosten niet worden geretourneerd.

Tenzij anders overeengekomen met {bedrijfsnaam}. Melding geschiedt door te e-mailen naar jouw @ email.com

artikel 4.1 Wijzigingen

Het is mogelijk tot 5 dagen voor aanvang in overleg de cursusdatum kosteloos te wijzigen.

artikel 5. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij {bedrijfsnaam} partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van {bedrijfsnaam} is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft {bedrijfsnaam} het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 6. Wijziging voorwaarden

{bedrijfsnaam} behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen resp. aan te vullen.

Per {datum vandaag}


>